INTOCMIREA DE COPII LEGALIZATE

Este obligatorie prezentarea în original a actelor de pe care se solicită copia legalizată
Nu este obligatoriu ca partea care solicită copia să fie titularul actului.
Este posibil:

1. Să se legalizeze copia unui înscris care prezintă anumite particularități:

 • Plastifiat
 • Cu corecturi, modificări, ștersături, adăugiri semnate și ștampilate de autoriatea emitentă sau semnate de părțile care au întocmit însemnarile respective (pentru inscrisurile sub semnatura privata).

2. Să se  legalizeze o copie a unui înscris aflat în ARHIVA biroului

 • Valabilitatea unei astfel de copii este de  6 luni

3. Să se  legalizeze un EXTRAS dintr-un înscris original prezentat de părți, in măsura in care nu se denatureaza înțelesul actului
4. Să se  legalizeze o copie a unui înscris întocmit într-o limbă străină dacă înscrisul a fost TRADUS anterior de un interpret și traducător autorizat.

Nu se poate legaliza:

 • Copia de pe un înscris care este o copie simplă sau legalizată deja.
 • Copia de pe un înscris care este deja o copie certificată
 • Copia de pe încheieri/hotărâri/sentințe/decizii eliberate de instanță 
 • Copia înscrisurilor care au modificări, ștersături, adăugiri

AUTENTIFICAREA DECLARATIILOR SI A ALTOR ACTE JURIDICE UNILATERALE

În funcție de ce se declară, este obligatorie prezentarea, în original, a documentelor justificative, pentru a face dovada celor susținute în declarație.

Ca regulă generală, se vor prezenta actele de identitate,  actele de stare civila a declarantului, actele de proprietate ale bunului, etc

În funcție de detaliile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai jos, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial

 1. Declarație acord plecare minor

 • Acte de identitate declarant (părinte, reprezentant legal)
 • Certificat de naștere minor, pașaport sau CI
 • Certificat de casatorie, certificat/hotărâre de divorț părinți
 • Act de identitate insoțitor – copie
 • Este necesar să se cunoască destinația și ruta deplasării precum și unde va locui minorul în străinătate

2. Declarație primire rest de preț/sultă/contravaloare

 • Acte de identitate declarant
 • Actul in baza căruia se datora suma
 • Dovada achitării – ex: mandat poștal, extras de cont, ordin de plată

3. Declarații în procedura succesorală

 • Acte de identitate declarant
 • Certificat de deces al autorului moștenirii
 • Acte de stare civilă astfel încat sa dovedescă legătura cu defunctul (Certificat de naștere/deces/căsătorie)
 • Testament (daca vocatia la mostenire este testamentara)

4. Declarații în legatura cu un imobil

 • Acte de identitate declarant
 • Acte de proprietate / acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul
 • Incheierea de intabulare a imobilului și un extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul
 • Certificat fiscal, dacă este cazul

5. Revocarea unui act ( procură, testament)

 • Actul de identitate
 • Actul care se revocă

6. Declarații acord construire pe limita proprietății

 • Acte de identitate declarant
 • Acte de proprietate ale bunului proprietatea declarantului și copii ale actelor de proprietate privind imobilul în beneficiul căruia se dă declarația
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul

7. Declarații luare in spațiu

 • Acte de identitate declarant
 • Acte de proprietate și încheiere intabulare imobil
 • Certificat fiscal si/sau extras informativ de carte funciară, dacă este cazul

8. Declarații garant/fideiusor

 • Acte de identitate declarant
 • Dacă se garanteaza cu un bun: actul de proprietate, încheierea de intabulare, certificat fiscal, extras de carte funciară

9. Declaratii tip program “ Prima Casă”

 • Acte de identitate declarant
 • Modelul de declarație solicitat de Banca cu care urmează a fi încheiat contractul, în cazul în care banca solicită întocmirea actului în acest mod.

10. Invitații pentru cetățeni străini

 • Actele de identitate ale persoanelor care invită
 • Datele de identificare a celor invitați
 • Dovada faptului că poate asigura locuintă celui invitat (act de proprietate, contract de comodat/închiriere)

11. Declarații acordare cetățenie

 • actul de identitate al declarantului

12. Radiere ipotecă din Cartea Funciara

 • Acte de identitate declarant
 • Actele de proprietate 
 • Încheierea de intabulare
 • Contractul de ipoteca
 • Împuternicirea persoanei abilitate să semneze actul în calitate de reprezentant al instituției de credit 
 • Copie de pe actele de identitate ale reprezentantului instituției de credit
 • Documentul emis de unitatea creditoare din care să rezulte achitarea integrală a creditului ipotecar.
 • Extras informativ de Carte Funciara

13. Renunțare la uzufruct/uz/abitație

 • Acte de identitate declarant
 • Actul prin care s-a constituit/rezervat dreptul de uzufruct 
 • Încheierea de inscriere a uzufructului în Cartea Funciara
 • Certificat fiscal de la Administrația Financiară
 • Extras informativ (Cartea Funciara)

14. Declarații date in procedura divorțului

 • Actul de identitate al declarantului
 • Certificat de căsătorie
 • Certificate de naștere

15. Declarații vizând deținerea calității de asociat și administrator

 • Actul de identitate al asociatului/ administratorului
 • Dovada rezervării denumirii firmei dacă societatea este în curs de constituire
 • Certificatul de înregistrare a societății, dacă este o societate deja constituire

16. Declarații notorietate

 • actele de identitate ale declaranților
 • actele d estare civilă ale persoanei pentru care se întocmește declarația
 • acte în dovedirea celor declarate

17. Declarații nesuprapunere sediu social:

 • Actul de identitate al declarantului
 • Actul de proprietate
 • Contract de comodat/contract de inchiriere sau alt act in baza căruia s-a stabilit sediul social la o anumita adresă 
 • Actele societății - certificatul de inregistrare ( CUI) și certificat constatator (dacă există) sau dovada rezervării denumirii firmei (pentru societăți incă neconstituite)

18. Declarații pierdere acte

 • actul de identitate al declarantului
 • dovada publicării pierderii în M. Of.

 AUTENTIFICAREA PROCURILOR

În funcție de detaliile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai jos, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial

1. Procuri în legătură cu bunuri imobile

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților (proprietar/coproprietari)
 • Actul doveditor a proprietății (contract de vânzare cumpărare, schimb, donație, certificat moștenitor etc.) și incheierea de intabulare (dacă există)
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Datele imobilului care urmeză să se cumpere, în cazul în care procura se dă pentru cumpărarea unui anumit bun
 • Datele persoanei care urmează să primească bunul prin donație, atunci când procura se dă în vederea donării unui imobil

2. Procuri în legătură cu autovehicule

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților (proprietar/coproprietari)
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Actul de proprietate ( factură, contract, certificat de moștenitor etc)
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite

3. Procuri pentru reprezentarea la succesiune în procedura notariala

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Certificatul de deces al defunctului 
 • Acte de stare civila care sa dovedeasca vocatia la mostenire
 • Testamentul, daca chemarea la mostenire se face in baza acestuia

4. Procuri diverse

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite

5. Procuri în legătură cu persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, persoane juridice cu sau fără scop lucrativ

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
 • Actele de constituire ale societății, întreprinderii individuale, după caz (facultativ, la solicitarea notarului)
 • Actele prin care se autorizează persoana fizică
 • Actele din care rezultă împuternicirea persoanei care se prezintă în fața notarului
 • Prin intermediul biroului se va obtine un certificat constatator restrans de la Registrul Comertului
 • Dovada rezervării denumirii firmei, eliberata de Registrul Comertului, dacă exista - în cazul procurilor ce se dau în vederea constituirii persoanei juridice

6. Procuri pentru reprezentarea în instanță

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Date cu privire la cauza dedusă judecății (nr. dosar, instanța, obiect, termen)

AUTENTIFICAREA PROMISIUNII BILATERALE/UNILATERALE DE VÂNZARE/CUMPARARE ANTECONTRACT

 • Actele de identitate ale părților
 • Certificat de casatorie, daca este cazul
 • Actul de proprietate al bunului
 • Încheierea de intabulare, dacă există
 • Certificat fiscal din care să rezulte că nu exista datorii neachitate în legatură bunul care se împrumută (la solicitarea notarului)
 • Extras de carte funciară pentru informare (facultativ, în funcție de solicitarea notarului sau a părților ori a instituției de credit finanțatoare) - se obține prin intermediul biroului

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune  lista de mai sus, al cărui cuprins are  numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

AUTENTIFICAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

1. Având ca obiect un autovehicul

 • Acte de identitate ale părților
 • Certificat de casatorie, daca este cazul
 • Actul de proprietate, certificatul de înmantriculare și cartea de identitate a autovehiculului
 • Certificat fiscal din care să rezulte că nu exista datorii neachitate în legatură bunul care se împrumută

2. Având ca obiect un imobil

 • Acte de identitate ale părților
 • Certificat de casatorie, daca este cazul
 • Actul de proprietate al bunului
 • Încheierea de intabulare, dacă există
 • Certificat fiscal din care să rezulte că nu exista datorii neachitate în legatură bunul care se împrumută ( la solicitarea notarului)
 • Extras de carte funciară pentru informare (facultativ, în funcție de solicitarea notarului) - se obține prin intermediul biroului

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune  lista de mai sus, al cărui cuprins are  numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

AUTENTIFICAREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE, DONATIE, DARE ÎN PLATA, ÎNTRETINERE, RENTA VIAGERA, PARTAJ SI A ORICAROR ALTE ACTE PRIN CARE SE TRANSFERA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNOR BUNURI IMOBILE

 • Actele de identitate ale părților
 • Certificat de casatorie, daca este cazul
 • Hotarare AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la înstrăinarea/dobândirea/partajarea bunului (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății
 • Certificatul de inregistrare a societatii la Registrul Comertului (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
 • Certificat constatator recent (dacă una dintre părți este o persoană juridică) pe care notarul public îl poate solicita online, contra cost, de la Registrul Comertului 
 • Certificat de atestare fiscala al persoanei juridice (dacă una dintre părți este o persoană juridică) 
 • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
 • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Adm. Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se înstrăinează
 • Extras de carte funciară pentru autentificare - se obtine prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
 • Certificat de performanță energetică, emis de un auditor energetic atestat, pentru imobilele ce depăsesc 50 mp
 • În cazul apartamentelor - adeverință de la asociația de proprietari care să arate ca nu exista datorii 
 • Polita de asigurare obligatorie a locuintei (opțional)
 • Ultima factura și chitanta pentru plata eventualelor utilitati ale imobilului (curent elctric, gaze, etc.)
 • Certificat de urbanism, dacă este cazul 
 • Dovada existenței creanței, pentru actele de dare în plată
 • Certificat medico legal, dacă este cazul
 • Expertiză cu privire la valoarea bunului, dacă este cazul
 • Hotărârea de divorț, dacă este cazul
 • Acte de stare civilă, dacă este cazul

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune  lista de mai sus, al cărui cuprins are  numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

AUTENTIFICAREA ACTELOR DE ALIPIRE/DEZMEMBRARE

 • Actele de identitate ale părților
 • Certificat de casatorie, daca este cazul
 • Hotarare AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la dezmembrare/alipire (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății
 • Certificatul de inregistrare a societatii la Registrul Comertului (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
 • Certificat constatator recent (dacă una dintre părți este o persoană juridică) pe care notarul public îl poate solicita online, contra cost, de la Registrul Comertului 
 • Certificat de atestare fiscala al persoanei juridice (dacă una dintre părți este o persoană juridică) 
 • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
 • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Adm. Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se dezmembrează/alipește
 • Extras de carte funciară pentru autentificare - se obtine prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
 • Certificat de urbanism, dacă este cazul 
 • Documentație cadastrală pentru operațiunea care se efectuează, cu numărul cadastral atribuit fiecărui lot sau imobilului nou creat

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune  lista de mai sus, al cărui cuprins are  numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

AUTENTIFICAREA CONTRACTELOR DE IPOTECA IMOBILIARA 

 • Actele de identitate ale părților
 • Certificat de casatorie, daca este cazul
 • Hotarare AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la ipotecarea bunului (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății
 • Certificatul de inregistrare a societatii la Registrul Comertului (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
 • Certificat constatator recent (dacă una dintre părți este o persoană juridică) pe care notarul public îl poate solicita online, contra cost, de la Registrul Comertului 
 • Certificat de atestare fiscala al persoanei juridice (dacă una dintre părți este o persoană juridică) 
 • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
 • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Adm. Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se aduce în garanție
 • Extras de carte funciară pentru autentificare - se obtine prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
 • Polita de asigurare obligatorie a locuintei (opțional)
 • Expertiză cu privire la valoarea bunului, dacă este cazul
 • Contractul de credit

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune  lista de mai sus, al cărui cuprins are  numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

PROCEDURA DIVORTULUI  

1. Divorțul soților care nu au copii minori

 • Acte de identitate ale sotilor
 • Certificate de nastere ale sotilor (original sau copie legalizata) 
 • Certificatul de casatorie in original
 • Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul
 • Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
      - Divorțul prin procedură notarială
      - Numele purtat după desfacerea căsătoriei 
 • Pentru momentul depunerii cererii de divort, soţii pot fi reprezentati prin mandatar cu procura autentica și continut predeterminat, situatie care nu mai este posibila pentru termenul acordat, cand se eliberează certificatului de divort, fiind obligatorie prezența personală a soților
 • Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii

2. Divorțul soților din conviețuirea cărora au rezultat copii minori

 • Acte de identitate soti
 • Certificate de nastere ale sotilor (original sau copie legalizată) 
 • Certificatul de casatorie in original
 • Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul
 • Certificate de nastere ale copiilor minori (original sau copie legalizată)
 • Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
      - Divorțul prin procedură notarială
      - Numele purtat după desfacerea căsătoriei
      - Exercitarea autoritatii in comun de catre ambii parinti
      - Stabilirea locuintei copiilor minori dupa divort
      - Modalitatea de păstare a legaturilor personale dintre copii si parintele separat
      - Stabilirea contibuţiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura, pregatire profesionala a copiilor
 • Pentru momentul depunerii cererii de divort, soţii pot fi reprezentati prin mandatar cu procura autentica cu continut predeterminat, situatie care nu mai este posibila pentru momentul admiterii cererii de divort cand se eliberează certificatului de divort, fiind obligatorie prezenta personal
 • Pentru protecția copilului, autoritatea tutelară de la domiciliul minorului va trebui să efectueze o anchetă, care se va materializa printr-un raport de ancheta psiho-sociala din care trebuie sa rezulte ca exercitarea in comun a autorității parintești și stabilirea locuinței minorului reprezintă interesul superioar al acestuia. Aceasta se va solicita autorității competente de către notarul public.
 • Atunci când minorul are 10 ani împliniți, va fi audiat de către notarul public, care va constata cele declarate de acesta printr-un proces verbal. Audierea minorului se face în prezența ambilor părinți
 • Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii
 • Orice alte acte solicitate de notarul public sau întocmite în cadrul procedurii 

În cadrul procedurii se vor instrumenta și autentifica o serie de documente, care vor fi semnate de părți în fața notarului public. Acesta poate solicita ca cele enumerate în lista de mai sus să fie completate cu alte acte, în funcție de speța concretă. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

  PROCEDURA SUCCESORALA 

 • Certificatul de deces al defunctului
 • Acte de identitate ale moștenitorilor
 • Acte de stare civila din care sa rezulte legatura cu defunctul (certificat de nastere, certificat de căsătorie, certificat de divort/ hotărâre de divort etc )
 • Declarațiile de opțiune succesorală (acceptare/ renunțare)
 • Testament (cand chemarea la mostenire se face in baza testamentului lasat de defunct) 
 • 2 martori care sa-l fi cunoscut pe defunct de mai mult de 10 ani
 • Actele de proprietate ale bunurilor care fac parte din masa succesorală - (contract de vanzare, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, contract de construire + procesul verbal de predare, contractul de imprumut + dovada achitarii integrale, facturi, certificat de înmatriculare al autovehiculului, extrase de cont etc.) 
 • Incheierea de intabulare, dacă există, în cazul imobilelor 
 • Extras de carte funciara pentru informare (pentru imobilele intabulate) 
 • Act de concesiune pentru locul de veci + adeverinta cu valoarea locului de veci eliberata de administratia cimitirelor sau de parohie 
 • Certificat de atestare fiscală pentru bunurile care fac parte din masa succesorala 
 • Certificat eliberat de anaf pentru defunct, pe baza unei adrese eliberate de notarul public

Procedura succesorală nu se încheie, de regulă, la primul termen acordat. În cadrul ei se instrumentează o serie de acte, semnate de părți în fața notarului public. Acesta poate solicita, în funcție de detaliile concrete ale cauzei, și alte documente, în afara celor enumerate mai sus. Ele se pot obține de părți sau prin intermediul biroului notarial. De asemenea, notarul poate dispune îndeplinirea anumitor proceduri, din oficiu sau la cererea părților.