carte funciara

Cartea funciară este acel registru oficial care descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.

Pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.

Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, care după înscrierea în cartea funciară nu mai poate să fie modificat decât cu respectarea regulilor de carte funciară.

Aceeaşi carte funciară nu poate cuprinde decât un singur imobil.

Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se află în coproprietate pe cote-părţi ori în devălmăşie.

Orice persoană poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoştinţă de existenţa vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Pentru asigurarea sigurantei actelor juridice intocmite, notarul public verifica registrele de Carte Funciara in prealabil. De asemenea, odata cu autentificarea actelor de dispozitie asupra bunurilor imobile, notarul are obligatia de a inainta acest document Oficiului de Carte Funciara competent. La cerere se pot efectua prin intermediul biroului notarial orice alte operatiuni in registrele de Carte Funciara.

Biroul notarial „Concordia” va ofera servicii de inscriere si cercetare a Cartii Funciare, obtinere de copii din arhiva acestui organ precum si consultatii in materie, asigurandu-va in acest domeniu servicii promte si profesionale, prin intermediul delegatilor biroului notarial si al expertilor colaboratori externi in domeniu.